Sudety ZachodnieSudety ZachodnieSudety Zachodnie
  Top » Sudety Zachodnie » Regulamin GOT Imieniny dziś obchodzą:
Jarosław, Marek, Wasyl,
Porozmawiaj na forumForumPorozmawiaj na forum
 |  Moje Konto
Kategorie
Drogi, trasy,
rozdroża
 (23)
Grupy skalne,
skały, skałki
 (55)
Miejscowości,
dzielnice,osady
 (61)
Przełęcze,doliny,
Obniżenia
 (35)
Rezerwaty Przyrody,
Parki
 (3)
Strumienie,rzeki,
stawy,mokradła
 (86)
Szczyty gór,
wzgórza,pagórki
 (108)
Zabytki przyrody,
kultury,ruiny
 (10)
Losowe zdjęcie
Urocze zakamarki w Pobiednej (06.2007)
Urocze zakamarki w Pobiednej (06.2007)
Autor/Przesłał: RenataS
Regiony
Forum
Aktualnie na Forum:
1 gości
Temat: Ostatnia odpowiedź:
piszcie nowości Brak odpowiedzi
Chrośnica 29-08-2017 08:26
Anonymous
jura
Rozhledna Eliška Brak odpowiedzi
Dziwna tablica w Ciszycy Brak odpowiedzi
Wspomnienia ze Strażnicy WOP 11-02-2015 21:42
andrzej s.
Ostatnio w albumie:

Tytuł Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Pobiednej
Wysłał/a: RenataS
Wysłany: 09 01 2011 11:07:45

Tytuł Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Pobiednej
Wysłał/a: RenataS
Wysłany: 09 01 2011 11:07:11

Tytuł Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Pobiednej
Wysłał/a: RenataS
Wysłany: 09 01 2011 11:06:37
Co nowego? więcej
kwiecień 2018
- Dzień jak codzień
- Dzień dzisiejszy
- Warto zobaczyć

News
2006-12-23 18:55:59


Czarci Zagajnik
Szybkie Wyszukiwanie
 
Wpisz słowo aby wyszukać miejsce.
Wyszukiwanie Zaawansowane
Szukaj w Google
Google
Informacje
Bibliografia
Ksiega Gości
Regulamin GOT
Dekalog Turysty Górskiego
Korzystanie z Serwisu
Kontakt
Regulamin GOT Regulamin GOT

§ 1.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, spadkobierca i kontynuator Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, ustala niniejszym regulaminem zasady zdobywania ustanowionej w 1935 roku Górskiej Odznaki Turystycznej, zwanej dalej GOT PTTK.

§ 2.

Nadzór nad instytucją GOT PTTK sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK.

§ 3.

GOT PTTK zdobywa się przez odbycie pieszych wędrówek w górach Polski oraz przygranicznych pasmach górskich Karpat i Sudetów, przy zachowaniu zasad bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki górskiej, przestrzegając przepisy dotyczące poruszania się na obszarach chronionych i w strefie nadgranicznej.

§ 4.

 1. Ustanawia się cztery kategorie GOT PTTK: popularną, małą, dużą i "Za wytrwałość".
 2. Odznaki: popularna i "Za wytrwałość" są jednostopniowe.
 3. Odznaki małe i duże mają po trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

§ 5.

Ustala się następujące zasady zdobywania GOT PTTK:

 1. GOT PTTK zdobywa się w kolejności: popularna, mała brązowa, mała srebrna, mała złota, duża brązowa, duża srebrna, duża złota.
 2. Odznakę "Za wytrwałość" może zdobywać posiadacz odznaki małej złotej lub dużej złotej.
 3. W jednym roku kalendarzowym można zdobyć tylko jeden stopień GOT PTTK, z wyjątkiem stopnia popularnego i małego brązowego, które mogą być zdobyte w tym samym roku, jeśli zdobywający ukończył 10 lat.
 4. Kolejne wyższe kategorie i stopnie GOT PTTK nie muszą być zdobywane w bezpośrednio po sobie następujących latach i można je zdobywać również ratalnie. Ilość lat nie jest ograniczona. Książeczkę GOT PTTK należy przedłożyć do weryfikacji po spełnieniu wymogów na dany stopień odznaki.

§ 6.

GOT PTTK popularną i małą zdobywa się według zasad:

 1. Zalicza się 1 punkt za każdy przebyty kilometr oraz 1 punkt za każde 100 m sumy podejść. Jeżeli wycieczka jest ujęta w Trasach punktowanych do GOT PTTK, stanowiących załącznik do niniejszego regulaminu, to należy stosować punktację przewidzianą w Trasach.
 2. Ustala się następującą liczbę punktów dla poszczególnych kategorii wiekowych:
  Kategoria i stopień
  GOT PTTK
  kategorie wieku
  I II III IV
  8-10 lat 11 - 15 lat 16-50 lat powyżej 50 lat i
  osoby niepełnosprawne
  popularna 40 50 60 50
  mała brązowa 80 100 120 100
  mała srebrna - 300 360 300
  mała złota - 600 720 600
 3. Nie zalicza się punktów uzyskanych na wycieczce odbytej tą samą trasą i w tym samym kierunku w toku zdobywania jednego stopnia odznaki.
 4. Nadwyżkę punktów zdobytych w danym roku zalicza się na poczet normy potrzebnej do zdobycia następnego stopnia odznaki, jednak nie więcej niż 50% tej normy.

§ 7.

Poszczególne stopnie GOT PTTK w kategorii dużej zdobywa się przez odbycie dwóch wycieczek wielodniowych według poniższych zasad:

 1. Trasa powinna prowadzić przez co najmniej 7 punktów pośrednich, dowolnie wybranych z wykazu znajdującego się w II części Tras punktowanych do GOT PTTK.
 2. Punkty pośrednie mogą być wykorzystane tylko raz przy zdobywania wszystkich trzech stopni odznaki w kategorii dużej.

§ 8.

GOT PTTK w kategorii "Za wytrwałość" zdobywa się według następujących zasad:

 1. Posiadacz dużej złotej odznaki musi spełnić siedmiokrotne, a posiadacz małej złotej dziesięciokrotne wymogi dla przyznania któregokolwiek stopnia małej lub dużej GOT PTTK.
 2. Spełnienie tych wymogów musi być stwierdzone przez Centralny Referat Weryfikacyjny GOT PTTK w trybie odrębnej weryfikacji każdej odznaki, przy czym w ciągu jednego roku można spełnić tylko jedną normę.
 3. GOT PTTK "Za wytrwałość" może być zdobywana tylko jednokrotnie podczas każdego cyklu zdobywania odznaki.

§ 9.

 1. Do potwierdzania i weryfikacji książeczek GOT PTTK uprawnieni są - w zakresie posiadanych uprawnień -wyłącznie przodownicy turystyki górskiej PTTK mianowani przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK według odrębnego regulaminu.
 2. Uprawnienia przodownika turystyki górskiej nadaje się na następujące grupy górskie: Tatry i Podtatrze, Beskidy Zachodnie, Beskidy Wschodnie, Sudety, Góry Świętokrzyskie.
 3. Do potwierdzania punktów zdobytych w przygranicznych pasmach górskich, o których mowa w § 3 niniejszego regulaminu, uprawnieni są przodownicy turystyki górskiej posiadający uprawnienia na odpowiednie grupy górskie po stronie polskiej.
 4. O uprawnienia przodownika turystyki górskiej może się ubiegać posiadacz co najmniej małej złotej GOT PTTK.

§ 10.

 1. Przyznanie GOT PTTK odbywa się na podstawie wypełnionej i potwierdzonej przez przodownika turystyki górskiej PTTK książeczki GOT PTTK.
 2. Wzór książeczki określa Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK. Prawa wydawnicze książeczki i regulaminu GOT zastrzeżone są dla Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK.

§ 11.

Książeczkę GOT PTTK należy wypełniać zgodnie z następującymi zasadami:

 1. W trakcie wycieczki należy zbierać w książeczce potwierdzenia przejścia, pieczątką dowolnej instytucji zawierającą nazwę miejscowości lub podpisem przodownika turystyki górskiej PTTK albo przewodnika górskiego uczestniczącego w wycieczce. Potwierdzenie pieczątką nie jest konieczne, jeśli przodownik lub przewodnik uczestniczy w wycieczce. Przodownicy turystyki górskiej PTTK są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń.
 2. Wycieczki należy wpisać zgodnie z § 6 niniejszego regulaminu i przedłożyć przodownikowi turystyki górskiej PTTK do potwierdzenia. Przebieg wycieczki nie ujętej w Trasach punktowanych do GOT PTTK należy wpisać podając dokładnie trasę, odległość w km i sumę podejść w pełnych setkach m. Przy ubieganiu się o dużą GOT PTTK trasę wycieczki należy wpisać podkreślając punkty pośrednie.
 3. Wycieczki odbywane w przygranicznych pasmach górskich o których mowa w § 3, należy punktować według zasad określonych w § 6 ust. 1 niniejszego regulaminu.
 4. Przodownik sprawdza odbycie wycieczki i właściwe jej wpisanie do książeczki oraz potwierdza to swoim podpisem, z podaniem numeru legitymacji przodownika.
 5. Przodownik jest uprawniony do potwierdzania odbycia wycieczek:
  • w zakresie posiadanych uprawnień na poszczególne grupy górskie, nawet jeśli nie był obecny na wycieczce;
  • poza zakresem swych uprawnień terenowych, jeśli sam brał udział w wycieczce.

§ 12.

Ubiegający się o GOT PTTK popularną i małą przedstawiają książeczkę do weryfikacji dowolnemu terenowemu referatowi weryfikacyjnemu odznaki (TRW GOT PTTK), zaś ubiegający się o GOT dużą i "Za wytrwałość", - Centralnemu Referatowi Weryfikacyjnemu GOT (CRW GOT PTTK) w Krakowie. Do książeczki należy załączyć potwierdzenie zweryfikowania ostatniego stopnia odznaki. Książeczkę należy złożyć do weryfikacji najdalej do 31 stycznia następnego roku po roku, w którym uzyskało się normę na dany stopień odznaki. Referaty weryfikacyjne pobierają opłatę za weryfikację w ustalonej przez KTG ZG PTTK wysokości.

§ 13.

 1. Zweryfikowana książeczka GOT PTTK jest zarazem legitymacją posiadanego stopnia odznaki i uprawnia do jej nabycia i noszenia.
 2. Odznaki nabywa się w placówkach PTTK za okazaniem zweryfikowanej książeczki GOT PTTK, natomiast odznakę "Za wytrwałość " w miejscu wskazanym przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK. Wykupienie odznaki placówka PTTK potwierdza pieczęcią w książeczce.

§ 14.

Wątpliwości mogące wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK.

§ 15.

Wątpliwości mogące wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK.Regulamin niniejszy, uchwalony na posiedzeniu Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK w dniu 9 stycznia 1999 r. obowiązuje od dnia 1 lutego 1999 r. wraz z poprawkami uchwalonymi na posiedzeniu w dniu 9 października 1999 r.

"Górska Odznaka Turystyczna PTTK"
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
Kraków 2000

Kontynuuj
Recenzje (1084) więcej
Pobiedna
Rozmowy tu zaczynaja byc charakterystycz-
ne dla TWA -Towarzys ..

1 z 5 Gwiazdek!
Kursy walut
Ważniejsze linki
Kamery w sudetach
Pogoda dla Sudetów Zachodnich
Mapa radarowa Polski
Rozkład jazy PKP
MZK Jelenia Góra
PKS Jelenia Góra
KRY-CHAbis (przejazdy Jelenia - Wrocław)
Karkonosze ON-LINE
Sudety - Informator Turystyczny
Wyprawy w Sudety
Sudecki Informator Turystyczny
naszesudety.pl
Twoje Sudety
Miesięcznik "Sudety"
Sudety.it
SZKLARSKA PORĘBA - Baza noclegowa inf. turystyczne noclegi
Oficjalna strona miasta KOWARY
KarkoMega - nocleg w Karkonoszach i Górach Izerskich
Dolny Śląsk - Informacja Turystyczna
Karkonosze - informacje, noclegi, szlaki, miejscowości i historia
Przesieka - serwis internetowy
Borowice
Strona o turystyce rowerowej, Sudety, Jelenia Góra
PTTK Oddział "Sudety Zachodnie"
Dolny Śląsk jakiego nie znacie...
Książański Park Krajobrazowy,Książ,Park Krajobrazowy,Zamek Książ
Strona o turystyce rowerowej, Sudety, Jelenia Góra
Forum Górskie - 321gory
Banery
Jelenia Góra i okolice
Sudecka TopLista
Linki Pozycjonowanie
Jelenia Góra
Toplista YES
TOPLISTA STRON JELENIA GÓRA I OKOLICE!!
Najlepsze z Dolnego Śląska
Polskie góry - toplista
RANKING TURYSTYCZNYCH STRON INTERNETOWYCH
Najlepsze górskie strony
Darmowy katalog stron
....::::GŁOSUJCIE::::....
Czy podoba Ci sie ta strona ?
TakNie

Zobacz wyniki
Darmowy Katalog Stron
Słoneczny Katalog Stron
Katalog stron Sznurki
Katalog stron Grafbox
Darmowy Katalog Stron SEO
Prosty Darmowy Katalog Stron

darmowe liczniki
Copyright © 2003 osCommerce
Powered by osCommerceProfessional & updated by Robalek
Sponsor - "KKF" Jelenia Góra
Mojej siostrze " "